Vortex Powered Airguns

Vortex Powered Airguns
1250 fps | .177 cal lead ammo
Mod 95 Vortex QE
1000 fps | .177 cal lead ammo
Mod 87 QE Vortex
1000 fps | .177 cal lead ammo
Big Bore Carnivore 135QE
550 fps | .30 cal lead ammo
Striker 1000x Vortex
1000 fps | .177 cal lead ammo
Striker 1000s Vortex
1000 fps | .177 cal lead ammo
Mod 95 Vortex
1000 fps | .177 cal lead ammo
Mod 85 Sniper Vortex
1000 fps | .177 cal lead ammo
Mod 25 SuperTact Vortex
700 fps | .177 cal lead ammo
Mod 25 SuperCharger Vortex
700 fps | .177 cal lead ammo
Mod 125 Vortex
1250 fps | .177 cal lead ammo
Mod 125 Sniper Vortex
1250 fps | .177 cal lead ammo